ข้อสอบ

ข้อสอบครู

Name ( ชื่อ )
E-mail (อีเมล์ )
1.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพครู
2.“ครูคือบุคคลที่มีความรู้หรือนักวิชาการครูจึงมี
ความจําเป็นต้องมีความรู้ในวิชาชีพครู” ข้อความนี้
สัมพันธ์กับข็อใดน็อยที่สุด
3. “ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์” ข้อความนี้สัมพันธ์
กับข้อใดมากที่สุด
4. การพัฒนาเด็กในบทบาทหน้าที่ของครูคือการ
พัฒนาด้านใดบ้าง
5. หลักฐานที่สําคัญที่สามารถบ่งบอกว่าครูเป็น
วิชาชีพชั้นสูง
6. ข้อใดไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง
7. การให้บริการความรู้ของวิชาชีพครูควรเป็นไป
ในลักษณะใด
8. วิชาชีพครูต้องมีความเป็นอิสระในการดําเนินการ
หมายถึงข้อใด
9. ปัญหาของวิชาชีพครูในปัจจุบันที่ต้องแก้โดยด่วน
10. ปัจจุบันหลักสูตรวิชาชีพครูที่สถาบันการศึกษา
จัด ต้องเรียนกี่ปี
11. สถาบันแห่งวิชาชีพครูหมายถึงข้อใด
12. การที่ครูพานักเรียน รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งจัดว่าวิชาชีพครูมีความสําคัญในด้านใด

งานยอดนิยม