ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนมาก

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2018,งานธนาคาร 2561,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารกรุงไทย"
สมัครงานธนาคารกรุงไทย
ตำแหน่งงานว่าง
 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คุณสมบัติ :
  • ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส, ผู้อำนวยการฝ่าย (SVP,FVP)
  • ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย (VP) หรือเทียบเท่า เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการติดตาม ควบคุม และประเมินความเสี่ยง หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การสืบค้น (Investigation) ตลอดจนการบริหารข้อมูลและค้นหาข้อมูลจาก Database และเอกสาร
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Non Credit Product
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านงานการดูแลระบบ IT ระบบปฏิบัติการทางโทรศัพท์, Application Support, Desktop Support, Network เบื้องต้น, และ Business Analyst เป็นต้น โดยมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 1 ปี
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและธนาคาร
  • มีการวางแผนงานที่ดี และจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะการฟัง และการสรุปความหรือประเด็นได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานที่ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี – ปานกลาง
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน พร้อมรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3. ตำแหน่ง ลูกจ้างรายปี ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และ บริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  • มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • มีทักษะด้านการบริการและทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
 5. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ (โปรดระบุจังหวัดที่สะดวกเดินทางไปปฏิบัติงาน)
 6. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนำเสนอ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ (โปรดระบุจังหวัดที่สะดวกเดินทางไปปฏิบัติงาน)
 7. ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ Business Risk and Macro Research
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจและตัวแปรทางเศรษฐกิจ
  • สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย ตลาดทุน ตลาดการเงิน และความรู้เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ด้านการสำรวจ การวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีทักษะในการเขียนบทความ และการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
 8. ตำแหน่ง ทีมสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Support Team)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำรายงาน ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การพนักงาน และธุรการ
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีทักษะการใช้ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
  • มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ของธนาคารหรือผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking หรืองานด้านธนาคาร สินเชื่อ เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
 9. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบคำสั่งด้านสินเชื่อและพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
  • มีความรู้ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม SQL และโปรแกรม SAS เป็นต้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ)
 10. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการติดตาม ควบคุม และประเมินความเสี่ยง
  • มีความรู้ในธุรกิจธนาคาร
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด 24 ชั่วโมงได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ)
 11. ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส กลั่นกรองสินเชื่อ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจหรือกลั่นกรองสินเชื่อ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมกันไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวิท)
 12. ตำแหน่ง ลูกจ้างรายปี ทำหน้าที่ IT Helpdesk
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรณีจบใหม่ ต้องมีความรู้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับ หากมีประสบการณ์ทางด้าน Mobile Application, SMS, และระบบงานธนาคารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ใจรักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
  • สามารถอ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษได้ (หากพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี (หากมีความสามารถด้าน VBA และ/หรือการเขียนโปรแกรมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถทำงานเป็นผลัด และปฏิบัติงานหมุนเวียนได้ (โดยวันหยุดอาจไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)
  • หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center/Helpdesk จากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ / อาคารสาขาสะพานขาว
อ่านรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัคร  ธนาคารกรุงไทย >>> คลิกที่นี่

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม