ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดรับสมัครพนักงาน

งานธนาคาร, งานน่าสนใจ, งานรัฐวิสาหกิจ, ตำแหน่งงานว่าง, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธอส., สมัครงาน ธอส., สมัครงานธนาคาร

สมัครงาน ธอส
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา กฏกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ธอส
ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุม งานระบบประกอบอาคาร จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
สามารถถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลางโดยละเอียดได้
ตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร ปฎิบัติหน้าที่ จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าสาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ขึ้นไป
สามารถดำเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลางโดยละเอียดได้
การสมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้ที่สนใจสมัครงาน ธนาคร ธอส. สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 18 เมษายน 2560

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม – สมัครงาน ธอส.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม