ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงานการเงิน ป.ตรีขึ้นไป สมัคร 18-27 ธันวาคม 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ธอส

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารการเงิน ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

– มีสัญชาติไทย

– อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน

– ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

– ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ : พนักงานการเงิน (เกรด  4-5) ส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา

1. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร

2. การบัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ

3. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

5. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Skill)

6. มีความสามารถในการเขียนรายงาน การนำเสนองาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

7. สามารถอุทิศเวลาให้ธนาคารฯ ได้ นอกเวลาปกติในกรณีที่ต้องทำงานเป็นการเร่งด่วน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร

3. หนังสือรับรองประสบการณ์/การผ่านงาน โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด

4. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume)

5. ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)

6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

7. อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  18 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1076, 02-202-1265

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม