บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

bem,bem สมัครงาน,งานบริษัท,ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ,บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด,รถไฟฟ้ากรุงเทพ,สมัครงาน 2018,สมัครงาน 2561,สมัครงาน รถไฟฟ้า,สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ,สมัครงานบริษัท

ตำแหน่งงานอื่นที่เปิดรับ

 1. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ (.NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-32 ปี
  • วุฒิ การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรม ด้วย SQL, ASP .NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ
  • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางดาน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
  • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
  • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
  • พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
  • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) จำนวน 100 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่นๆ
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
  • สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)
  • มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เคร่งครัดได้
 3. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ด้านงานบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการความเสี่ยงองค์กร
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) จำนวน 200 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
  • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
  • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์)
 5. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี สายสีม่วง (MRT สถานีเตาปูน-คลองบางไผ่) จำนวน 10 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
  • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
  • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
  • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์)
 6. ช่างเทคนิคแผนกบริหารอาคาร ด่วน!!! จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 27 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาช่างปรับอากาศ, สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ในระดับพอใช้
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • มีทักษะด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงที่ดูแลรับผิดชอบ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 7. วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25 – 35 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 – 5 ปี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ (หรือมีคะแนน TOEIC แสดง)
  • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
 8. เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 11 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ช่างยนต์/อุตสาหกรรม/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคารไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (3 กะต่อวัน)
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่รถรถยนต์
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 9. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 20 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ฺในงานบริการแขนงอื่นๆ
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรดาได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยที่เคร่งครัดได้
  • มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน
 10. เจ้าหน้าที่แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง หรืองานด้านวิศวกรรม
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี)
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้ (กรณีจำเป็นในบางโอกาส)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 11. วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าโดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
  • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในงานวิศวกรรมหรือซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง
  • มีความสามารถในการวางแผน และเข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 12. เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงานสรรหาและคัดเลือก 3-5 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงานปริมาณมากแบบ Mass Recruitment จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ด้านการ Sourcing / แหล่งสรรหาหรือช่องทางเพื่อได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
  • สามารถจัดกิจกรรมและสันทนาการ เช่น กิจกรรม Campus Tour, Job Fair ได้
  • มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่องานสำเร็จ มีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขงานได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และวุฒิภาวะที่ดีและสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มุ่งการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ติดต่อด้วย
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีความละเอียดรอบคอบ, บุคลิกดีมีความคล่องแคล่ว, สุขภาพแข็งแรง
 13. เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสนใจ/มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  • มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • มีความรับผิดชอบ บุคลิกดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 14. เลขานุการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
  • มีบุคลิกดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี)
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 15. เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
  • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ และโปรแกรมของระบบฐานข้อมูลขึ้นพื้นฐาน
  • มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 16. วิศวกร ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สำเร็จหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความสนใจ มีความเข้าใจในธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในงานได้ในระดับดี
  • มีบุคลิกดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 17. เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังวัสดุ จำนวน 10 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปีในงานคลังสินค้า
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • หากมีประสบการณ์และสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี
 18. วิศวกร ส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิซกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความสนใจและเข้าใจในธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  • มีความเข้าใจเชิงเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความเข้าใจเบื้องต้นในรายละเอียดของข้อสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจ
  • มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ในระดับดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 19. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง จำนวน 10 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ครุศาสตร์ หรือไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาด้านเทคนิค
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านงานซ่อมบำรุง หรือการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในด้านการสื่อสารและประสานงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 20. เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ในด้านเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิศวกรรม, งานซ่อมบำรุง, งานจัดซื้อจัดหา หรือ งานคลังสินค้า
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการพูด และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
  • มีทักษะในการวางแผน และการประสานงานที่ดี
  • ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 21. วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25 – 45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม
  • มีประสบการณ์ 3-15 ปี ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง
  • หากมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการ เช่น Safety Risk Management, Project Planning, RAM Analysis, Test & Commissions System Integration เป็นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 22. เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนวางแผนงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

วิธีสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

***สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมรายละเอียดในการสมัครงาน

รายละเอียด- สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม