บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

bem,bem สมัครงาน,งานบริษัท,ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ,บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด,รถไฟฟ้ากรุงเทพ,สมัครงาน 2018,สมัครงาน 2561,สมัครงาน รถไฟฟ้า,สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ,สมัครงานบริษัท

ตำแหน่งงานอื่นที่เปิดรับ

 1. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ (.NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-32 ปี
  • วุฒิ การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรม ด้วย SQL, ASP .NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ
  • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางดาน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
  • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
  • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
  • พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
  • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) จำนวน 100 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่นๆ
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
  • สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)
  • มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เคร่งครัดได้
 3. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ด้านงานบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการความเสี่ยงองค์กร
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) จำนวน 200 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
  • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
  • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์)
 5. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี สายสีม่วง (MRT สถานีเตาปูน-คลองบางไผ่) จำนวน 10 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
  • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
  • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
  • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์)
 6. ช่างเทคนิคแผนกบริหารอาคาร ด่วน!!! จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 27 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาช่างปรับอากาศ, สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ในระดับพอใช้
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • มีทักษะด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงที่ดูแลรับผิดชอบ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 7. วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25 – 35 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 – 5 ปี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ (หรือมีคะแนน TOEIC แสดง)
  • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
 8. เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 11 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ช่างยนต์/อุตสาหกรรม/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคารไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (3 กะต่อวัน)
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่รถรถยนต์
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 9. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 20 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ฺในงานบริการแขนงอื่นๆ
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรดาได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยที่เคร่งครัดได้
  • มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน
 10. เจ้าหน้าที่แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง หรืองานด้านวิศวกรรม
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี)
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้ (กรณีจำเป็นในบางโอกาส)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 11. วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าโดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
  • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในงานวิศวกรรมหรือซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง
  • มีความสามารถในการวางแผน และเข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 12. เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงานสรรหาและคัดเลือก 3-5 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงานปริมาณมากแบบ Mass Recruitment จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ด้านการ Sourcing / แหล่งสรรหาหรือช่องทางเพื่อได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
  • สามารถจัดกิจกรรมและสันทนาการ เช่น กิจกรรม Campus Tour, Job Fair ได้
  • มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่องานสำเร็จ มีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขงานได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และวุฒิภาวะที่ดีและสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มุ่งการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ติดต่อด้วย
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีความละเอียดรอบคอบ, บุคลิกดีมีความคล่องแคล่ว, สุขภาพแข็งแรง
 13. เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสนใจ/มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  • มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • มีความรับผิดชอบ บุคลิกดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 14. เลขานุการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
  • มีบุคลิกดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี)
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 15. เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
  • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ และโปรแกรมของระบบฐานข้อมูลขึ้นพื้นฐาน
  • มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 16. วิศวกร ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สำเร็จหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความสนใจ มีความเข้าใจในธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในงานได้ในระดับดี
  • มีบุคลิกดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 17. เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังวัสดุ จำนวน 10 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปีในงานคลังสินค้า
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • หากมีประสบการณ์และสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี
 18. วิศวกร ส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิซกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความสนใจและเข้าใจในธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  • มีความเข้าใจเชิงเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความเข้าใจเบื้องต้นในรายละเอียดของข้อสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจ
  • มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ในระดับดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 19. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง จำนวน 10 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ครุศาสตร์ หรือไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาด้านเทคนิค
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านงานซ่อมบำรุง หรือการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในด้านการสื่อสารและประสานงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 20. เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ในด้านเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิศวกรรม, งานซ่อมบำรุง, งานจัดซื้อจัดหา หรือ งานคลังสินค้า
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการพูด และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
  • มีทักษะในการวางแผน และการประสานงานที่ดี
  • ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 21. วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25 – 45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม
  • มีประสบการณ์ 3-15 ปี ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง
  • หากมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการ เช่น Safety Risk Management, Project Planning, RAM Analysis, Test & Commissions System Integration เป็นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 22. เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนวางแผนงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

วิธีสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

***สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมรายละเอียดในการสมัครงาน

รายละเอียด- สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

ข่าวใหม่เปิดสอบยอดนิยม


ลูกจ้างชั่วคราว,ครูอัตราจ้าง,ครู,สอบครู

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและ ครูอัตราจ้าง/16 อัตรา

บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ และบริษัทในเครือเปิดรับพนักงานจำนวนมาก

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย,ปวช.,ปวส.,วุฒิ ม.6,สมัครงาน scg,สมัครงาน เครือปูนซีเมนต์ไทย

ตำแหน่งงานว่าง!!! บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

ช่อง 3,ช่อง 3 รับสมัครงาน,ตำแหน่งงานว่าง,พนักงานขับรถ,วุฒิปริญญาตรี,สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3,สมัคร,สมัครงาน,สมัครงาน ช่อง 3,สมัครงาน ปี 2561,งานบริษัท

สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (อัฟเดท)

สอบครู,ครูอัตราจ้าง,ครู,หางานครู

สพม.5 เปิดสอบธุรการโรงเรียน(ครูธุรการ) วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

โรงเรียนเด็กสากล เปิดรับสมัครตำแหน่งครูบรรณารักษ์ และครูอนุบาล 2 ตำแหน่ง

สอบครู,ครูอัตราจ้าง,ครู,หางานครู

สพม.10 รับสมัครครูอัตราจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต และธุรการโรงเรียน(ครูธุรการ)

หางานราชการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2561

หางานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ด่วน!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ด่วน!!

bem,bem สมัครงาน,งานบริษัท,ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ,บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด,รถไฟฟ้ากรุงเทพ,สมัครงาน 2018,สมัครงาน 2561,สมัครงาน รถไฟฟ้า,สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ,สมัครงานบริษัท

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สมัครงงาน รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มบริษัทอีซูซุ ประเทศไทย (ISUZU) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัว

กลุ่มบริษัทอีซูซุ ประเทศไทย (ISUZU) เปิดรับสมัครพนักงาน หาตำแหน่งงาน

งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561,หางานราชการ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 90 อัตรา

thaioil,thaioil group,งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัทน้ำมัน,สมัครงาน,สมัครงาน ไทยออยล์,สมัครงานบริษัทน้ำมัน,หางาน,หางาน 2561,ไทยออยล์,ไทยออยล์ กรุ๊ป

บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี่ถึง 26 กรกฎาคม 2561)

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ดังนี้

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ดังนี้

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด,สมัครงาน อำพลฟูดส์,สมัครงานบริษัท

รับสมัครงาน!!! บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด หางาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

isuzu,งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,สมัครงาน,สมัครงาน 2561,สมัครงาน อีซูซุ,หางาน,หางาน 2561,หางาน กลุ่มบริษัทอีซูซุ,อีซูซุ

กลุ่มบริษัทอีซูซุ ประเทศไทย (ISUZU) เปิดรับสมัครพนักงาน หาตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2018,งานธนาคาร 2561,ตำแหน่งงานน่าสนใจ,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารกรุงเทพ,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารกรุงเทพ,หางานธนาคาร

สมัครงาน “ธนาคารกรุงเทพ 2561” หางาน ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ

งานบริษัท,ตำแหน่งงานน่าสนใจ,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน),ปวช.,ปวส.,วุฒิม.3,วุฒิม.6,สมัครงาน ซีพี,สมัครงาน ซีพีออลล์,สมัครงานบริษัท

“สมัครงาน CP All” ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ เปิดรับสมัครหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี – โท

สมัครงาน-กสิกรไทย

สมัครงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

งานบริษัท,งานเอไอเอส ปี 2561,ตำแหน่งงานว่าง,สมัครงาน เอไอเอส,หางาน ปี 2561,เอไอเอส,งานราชการ,หางานราชการ

บริษัท เอไอเอส [AIS] เปิดรับสมัครพนักงาน พร้อมทั้งสมัครและสัมภาษณ์ทันที เช็คตำแหน่งงานว่าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา