บริษัท ทีโอที TOT จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน /วุฒิ ป.ตรี

หางานราชการ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2561 ปฏิบัติงานสังกัดส่วนงานในภูมิภาค

ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์
-คุณสมบัติ :วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
-มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 -หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
-กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับ ทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน จะได้รับการยกเว้น-ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
-ต้องมี / เคยมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
-สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตากใบ (จังหวัดนราธิวาส)

ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ
-คุณสมบัติ :วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
-มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 -หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
-กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับ ทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน จะได้รับการยกเว้น–ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
-ต้องมี / เคยมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา
-สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตากใบ (จังหวัดนราธิวาส)
-ขั้นตอนการสมัครงาน ทีโอที

ผู้ที่ประสงค์สมัครงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง http://www.tot.co.th หัวข้อ “สมัครงาน ทีโอที” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารสมัครงานต้นฉบับไฟล์แนบ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม