รับสมัครงาน!!! บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด หางาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด,สมัครงาน อำพลฟูดส์,สมัครงานบริษัท

สมัครงาน อำพลฟูดส์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาธุรกิจภาษาอังกฤษ ภาษาจีน/รัสเซีย/ญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานท่าเตียน
 2. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การทำงานด้าน MIS / ERP
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานท่าเตียน
 3. ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน ฝ่ายประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การทำงานด้านประกันคุณภาพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 4. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 5. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายการจัดการความรู้ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การทำงานด้านตัดต่อวิดีโอ ทำกราฟิกได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 6. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 7. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 2-5 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 8. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 9. หัวหน้างาน ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้ / สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 10. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 11. เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ งานด้านสรรหาและว่าจ้าง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 12. เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ งานด้านฝึกอบรม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 13. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 14. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ งานด้านทรัพยากรบุคคล 5-10 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 15. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 16. เจ้าหน้าที่ควบคุมบอยเลอร์ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างยนต์/เครื่องกลโรงงาน
  • มีประสบการณ์ด้านบอยเลอร์และระบบผลิตลมอัด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 17. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 18. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 19. เจ้าหน้าที่วิศวกรรมซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/เทคนิคอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 20. เจ้าหน้าที่วิศวกรรมปฎิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/เทคนิคอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ ด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 22. ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปี
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 23. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5
 24. ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน ควบคุมเครื่องจักร ฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5

ผู้ที่มีความประสงค์ จะสมัครงานในตำแหน่งงานว่าง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติมได้โดยการคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ หากพบว่าไม่มีตำแหน่งที่ตรงตามวุฒิการศึกษาที่มี สามารถสมัครงานกับบริษัท อำพลฟูดส์ ได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้

การสมัครงานด้วยตนเอง

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครงาน

 • รูปถ่ายสี / ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcript )
 • สำเนาหนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ลงทะเบียนสมัครงาน และรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ยื่นใบสมัคร และเอกสารในการสมัครงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ทำแบบทดสอบ ในตำแหน่งที่ต้องมีการทดสอบความรู้ ทางด้านวิชาชีพ บริษัท จะติดต่อกลับไปยังท่านภายใน 3-5 วัน นับจากวันที่ท่านยื่นใบสมัคร

การสมัครงานทาง E-mail : job@ampolfood.com

ขั้นตอนการสมัครงานทาง E-mail

 • แนบประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงานของท่าน
 • ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 • ระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปพร้อมนัดมาสัมภาษณ์งาน

การสมัครงานทางจดหมาย

ขั้นตอนการสมัครงานทางจดหมาย

 • ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
 • ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 • รูปถ่ายสี / ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcript )
 • สำเนาหนังสือรับการเกณฑ์ทหาร
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

พร้อมกับแนบเอกสารการสมัครงาน มาที่

แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
392/56 -57 ซ.ปรีชาพาณิชย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0-2622-3434โทรสาร 0-2226-1829

อ่านรายละเอียด – สมัครงาน อำพลฟูดส์

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

ข่าวใหม่เปิดสอบยอดนิยม


งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด,สมัครงาน อำพลฟูดส์,สมัครงานบริษัท

รับสมัครงาน!!! บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด หางาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

isuzu,งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,สมัครงาน,สมัครงาน 2561,สมัครงาน อีซูซุ,หางาน,หางาน 2561,หางาน กลุ่มบริษัทอีซูซุ,อีซูซุ

กลุ่มบริษัทอีซูซุ ประเทศไทย (ISUZU) เปิดรับสมัครพนักงาน หาตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2018,งานธนาคาร 2561,ตำแหน่งงานน่าสนใจ,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารกรุงเทพ,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารกรุงเทพ,หางานธนาคาร

สมัครงาน “ธนาคารกรุงเทพ 2561” หางาน ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ

งานบริษัท,ตำแหน่งงานน่าสนใจ,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน),ปวช.,ปวส.,วุฒิม.3,วุฒิม.6,สมัครงาน ซีพี,สมัครงาน ซีพีออลล์,สมัครงานบริษัท

“สมัครงาน CP All” ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ เปิดรับสมัครหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี – โท

สมัครงาน-กสิกรไทย

สมัครงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

งานบริษัท,งานเอไอเอส ปี 2561,ตำแหน่งงานว่าง,สมัครงาน เอไอเอส,หางาน ปี 2561,เอไอเอส,งานราชการ,หางานราชการ

บริษัท เอไอเอส [AIS] เปิดรับสมัครพนักงาน พร้อมทั้งสมัครและสัมภาษณ์ทันที เช็คตำแหน่งงานว่าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2561,ตำแหน่งงานน่าสนใจ,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารไทยเครดิต,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารไทยเครดิต

ข่าวงาน ธนาคารไทยเครดิต เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งงานว่าง ปี 2561 ได้ที่นี่

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท โอสถสภา จำกัด,สมัครงาน โอสถสภา,สมัครงานบริษัท,โอสถสภา รับสมัครงาน

บริษัท โอสถสภา จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด,สมัครงาน,สมัครงาน แกรมมี่,สมัครงานบริษัท,แกรมมี่ รับสมัครงาน

สมัครงาน “บริษัท GMM GRAMMY (แกรมมี่)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

งานราชการ,ตำแหน่งงานว่าง,สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์,สมัครงาน,สำนักวิชาการ,หางาน

สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด,สมัครงาน,สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์,สมัครงานบริษัท

อัพเดท! ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ (โค้ก) จำกัด ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

kerry express,งานบริษัท,บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย),สมัครงาน,หางาน,เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

สมัครงาน!!! บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

toyota,งานบริษัท,สมัครงาน,สมัครงาน 2561,สมัครงาน โตโยต้า,สมัครงานบริษัท,โตโยต้า รับสมัครง

ด่วน!!! สมัครงาน “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (TOYOTA)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร15-29พ.ค.61) ,สอบครู,หางานราชการ,งานราชการ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร15-29พ.ค.61)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) สมัคร17-25พ.ค.61 ,สอบครู,หางานราชการ,งานราชการ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) สมัคร17-25พ.ค.61

thaioil,thaioil group,งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัทน้ำมัน,สมัครงาน,สมัครงานบริษัทน้ำมัน,หางาน,ไทยออยล์,ไทยออยล์ กรุ๊ป

บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,สนามบินดอนเมือง,สมัครงาน,สมัครงานสายการบิน thai lion air,สมัครงานสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,สายการบิน thai lion air,สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,งานสายการบิน,หางานราชการ,งานราชการ

สมัครงาน!!! สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

งานธนาคาร,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารกรุงไทย

สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

หางานราชการ,งานราชการ,เปิดสอบราชการ,สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี,งานรัฐวิสาหกิจ

สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561,หางานราชการ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา