สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (อัฟเดท)

ช่อง 3,ช่อง 3 รับสมัครงาน,ตำแหน่งงานว่าง,พนักงานขับรถ,วุฒิปริญญาตรี,สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3,สมัคร,สมัครงาน,สมัครงาน ช่อง 3,สมัครงาน ปี 2561,งานบริษัท

สมัครงาน ช่อง 3

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 6 – 10ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือปริญญาโทMBA/การบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากได้รับวุฒิ CIA/CPA/CISA หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Excel,PowerPoint หากสามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งการพูดและการเขียนได้ดี
  • มีความสามารถในการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง นำเสนอ และการสื่อสารได้ดี
  • เป็นผู้นำ มุ่งมั่นต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของงาน
  • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ และมีความระเอียดรอบคอบ
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุ : 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน / ผู้สอบบัญชี / ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor) อย่างน้อย 3 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือปริญญาโท MBA / การบัญชี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) / ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากได้รับวุฒิ CIA / CPA / CISA หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point หากสามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ และมีความระเอียดรอบคอบ
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะ ด้านการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. Senior Accountant
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
  • At least 5 years of experience in accounting and financial reporting
  • Displays mature, professional and effective personnel communications skills
  • High responsibility, self-disciplined and result-oriented
  • Good knowledge in taxation and accounting
  • Good knowledge of MS Office and Experience with SAP is advantageous
  • Responsible and trustworthy with confidential information, ability to work effectively on tight deadlines
 4. Digital Marketing Officer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female with age between 24-27 years old.
  • Minimum 2-3 years of experience in Digital,Advertising,Public Relations and/or Entertainment is required.
  • Bachelor degree or higher in business Administration,Communication Arts,or related fields.
  • High maturity with strong leadership,people management,and presentation skills.
  • Good knowledge in Music and Entertainment industry.
  • Creative in analyzing business situations with strong focus in business development.
  • Good interpersonal skills; negotiation,communication and liaison.
  • Strong English proficiency is a must.Third language is preferable but not mandatory.
  • Good computer literacy.Experience with CMS preferred.
  • Passion in digital,technologies and music.
  • Well-rounded person with Can-Do attitude.
 5. วิศวกร (สัญญาจ้าง) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขาโทรคมนาคม
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • เป็นคนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดนครราชสีมา
 6. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขา
   คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี
  • มีทักษะการทำงานเป็นทีม
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
 7. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีทักษะในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเทปโฆษณา จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย – หญิง อายุ ไม่เกิน 28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบเทปโฆษณาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 9. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก ฝ่ายการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากราฟฟิกดีไซน์ หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro ,after effect ,Photoshop ,illustrator
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
  • หากสามารถสร้างงาน 3D โดยใช้โปรแกรม MAYA หรือ 3D Studio max จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิคส์ / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 11. ผู้สื่อข่าว ประจำรายการโต๊ะข่าวบันเทิง จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง
  • อายุไม่เกิน 28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ้ในการทำงานสายข่าวบันเทิง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำข่าว เขียนสคริป ลงเสียง เปิดหน้าได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 12. Front End Developer / Manager จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer Science
  • 1-3 years of experience in front-end developers
  • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3,
  • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
  • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including j Query
 13. Web Editor (Full Time / Contact) จำนวน 4 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Mass Communication, Journalism, Marketing or related field
  • Content marketing, Interpersonal, coordination, copy writing (excellent pelling, grammar and punctuation skills)
 14. Digital Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in graphic design or related field.
  • 3+ years of Graphic Design experience in a retail or creative agency environment.
  • Demonstrate illustrative, layout and typography skills through Adobe CC: Photoshop. Illustrator, In-Design, Dreamweaver
 15. Digital Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer Science or other IT related fields
  • At least 2-4 years of experience in application development.
  • Skill/ knowledge:Objective -C, Swift, Java, XML, JSON and related technologies and Web-based application development, mobile technology passion

เอกสารประกอบการสมัครงาน-  สมัครงาน ช่อง 3

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม