“ไทยพีบีเอส ThaiPBS” เปิดรับสมัครบุคคล เข้าทำงาน

ไทยพีบีเอส ThaiPBS,หางานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
  ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และภาษีอากร กำกับดูแลงานด้านภาษีอากร
  • มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี การเบิกจ่าย ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • สามารถจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่สภาวิชาชีพกำหนดได้
  • มีความขยัน และอดทน รับแรงกดดันได้ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความละเอียดรอบคอบ มีแนวคิดวิเคราะห์การสื่อสารที่ดี
  • มีความสามารถในการสื่อสาร การจัดทำข้อมูลการขายในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป / อื่นๆ
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น
  • มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก
 2. ทนายความชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากเนติบัณฑิตยสภา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ว่าความและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน หรือองค์กรสื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์รวมถึงการใช้ตรรกะทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  • มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรสื่อสาธารณะ สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการด้านกฎหมายทุกประเภทได้อย่างสอดคล้อง และตรงกับเป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กรสื่อสาธารณะ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาและสื่อสารทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ
  • เคารพและยึดมั่นต่อหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  • มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ การจัดทำเอกสาร สืบค้น และค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ดี
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก
 3. ผู้สื่อข่าว จำนวน 2 อัตรา
  ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 7 – 21 ธันวาคม 2561

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาที่ ส.ส.ท.พิจารณาว่าเหมาะสม
  • มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สื่อข่าว 3-5 ปี
  • มีทักษะการเขียนข่าว จับประเด็น เรียบเรียง และเขียน Script ข่าวได้
  • มีทักษะในการสัมภาษณ์ จับประเด็นสนทนา สรุปใจความสำคัญ
  • มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลข่าว และวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นข่าวให้โดดเด่นแตกต่าง และรอบด้าน
  • มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (รายงานสด) ได้อย่างถูกต้อง
  • มีทักษะด้านการผลิตข่าว ถ่ายภาพข่าว ตัดต่อได้
  • สามารถนำเสนองานข่าวผ่านช่องทางสื่อใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถคิดสร้างสรรค์ประเด็นที่โดดเด่น แตกต่าง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นได้
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก

ขั้นตอนการสมัครงาน ไทยพีบีเอส

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง :

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม