เปิดสอบแล้ว!!! ท้องถิ่น อบต 2560 เปิดรับสมัคร 19 ก.ค.60 นี้ จำนวน 21,605 อัตรา


2017-07-18 872 ผู้เข้าชม
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ได้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 อบต.ท้องถิ่นโดยการแบ่งภาค/เขตสอบออกเป็น 10 กลุ่มภาค/เขต และได้กำหนดหลักสูตรการสอบแข่งขัน ดังนี้
1. การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น
- วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน
- วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน
- วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
2. การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
 งานดีแนะนำ