องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 234 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560


2017-07-21 430 ผู้เข้าชม
 
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
 
องค์การเภสัชกรรม ได้ประกาศเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 234 อัตรา โดยการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 นี้

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ มีดั้งนี้
1. พนักงาน จำนวน 75 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
- ปริญญาโท 1 อัตรา
- ปริญญาตรี 17 อัตรา
- ปวส. 17 อัตรา
- ปวช. 37 อัตรา
- ม.3/ม.6 3 อัตรา
รวม 75 อัตรา

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
- ปริญญาตรี 3 อัตรา
รวม 3 อัตรา

3. ลูกจ้างชั่วคราว
3.1 ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.62) จำนวน 25 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
- ปริญญาตรี 1 อัตรา
- ปวช 12 อัตรา
- ม3/ม.6 12 อัตรา
รวม 25 อัตรา
3.2 ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี) จำนวน 103 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
- ปริญญาตรี 2 อัตรา
- ปวส. 10 อัตรา
- ปวช. 31 อัตรา
- ม.3/ม.6 60 อัตรา
รวม 103 อัตรา
3.3 ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 28 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
- ปวส. 5 อัตรา
- ปวช. 11 อัตรา
- ม.3/ม.6 12 อัตรา
รวม 28 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี-โท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. วุฒิ ม.6 - วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ
องค์การเภสัชกรรมได้เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยการให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th  เแล้วให้เลือกหัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม" หรือ สมัครที่เว็บไซต์ https://gpo.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
 งานดีแนะนำ