กรมสุขภาพจิตได้เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2560


2017-08-07 201 ผู้เข้าชม
ประกาศ กรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2560 โดยการเปิดรับทางอิเตอร์เน็ต
ตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้
 
1. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 18,020-19,830 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
หมายเหตุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2. ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 18,020-19,830 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
หมายเหตุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

3. ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,800-17,380 / 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
หมายเหตุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
 
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 / 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
หมายเหตุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
 
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 / 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
หมายเหตุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
 
สมัครสอบ ได้ที่  https://dmh.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2560 ตลอด24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ คลิกเพื่ออ่าน
 งานดีแนะนำ