กรมทางหลวงชนบทได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการจำนวน 9 อัตราตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560


2017-08-20 291 ผู้เข้าชม
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (จังหวดสงขลา) ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการจำนวน 9 อัตราตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 โดยยึดประกาศตามเอกสารที่แนบท้าย
 
ตำแหน่งที่เปิดสอบ 9 อัตราโดยมี ดังนี้
1. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.))
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-เงินเดือนเริ่มต้น 13,800 บาท
-จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ 1 อัตรา
 
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.))
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขา-วิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
-เงินเดือนเริ่มต้น 13,800 บาท
-จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ 1 อัตรา
 
3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.))
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ 
(2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี) ดังนี้ 
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 
2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง 
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป 
4. รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด 
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป 
6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ 
7. รถยกแบบทรัดเครน 
8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน 
9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 
10. รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป 
11. เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่า ตามข้อ 1 - 10 และได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป)
-เงินเดือนเริ่มต้น 13,800 และ 12,410 บาท
-จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ 6 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.))
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ 
(2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
-เงินเดือนเริ่มต้น 11,280 บาท
-จำนวนตำแหน่งเปิดรับ 1 อัตรา
 
สมัครสอบได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ต้องสมัครในเวลาราชการเท่านั้น
 
เอกสารประกอบการประกาศสอบ  
 งานดีแนะนำ