หางานราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เปิดสมัครสอบบุคคลเข้าคัดเลือกข้าราชการจำนวน 13 อัตรา


2017-08-31 423 ผู้เข้าชม
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เปิดสมัครสอบบุคคลเข้าคัดเลือกข้าราชการจำนวน 13 อัตรา
ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยการเปิดรับสมัตรทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้
1.ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (จำนวน2อัตรา)
เงินเดือน 18000
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 
2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (จำนวน3อัตรา)
เงินเดือน 18000
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 
3.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (จำนวน1อัตรา)
เงินเดือน 18000
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 
4.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (จำนวน1อัตรา)
เงินเดือน 18000
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 
5.ตำแหน่ง นิติกร (จำนวน1อัตรา)
เงินเดือน 18000
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 
6.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (จำนวน2อัตรา)
เงินเดือน 18000
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 
7.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน1อัตรา)
เงินเดือน 18000
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 
8.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (จำนวน1อัตรา)
เงินเดือน 13800
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 
 
 งานดีแนะนำ