สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา


2017-09-15 400 ผู้เข้าชม
งานราชการ  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับปริญญตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนญาติเป็นผู้ประกอบวิชาพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับปริญญตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเงินและบัญชี 2 อัตรา

  -วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 1 อัตรา

  -วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.ตำเเหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

  - งานกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

  - งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

สถานที่สมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน
 งานดีแนะนำ