กรมโยธาธิการและผังเมือง (จังหวัดอำนาจเจริญ) ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2560


2017-10-02 367 ผู้เข้าชม
ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา (จังหวัดอำนาจเจริญ) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้

ชื่อตำแหน่ง    พนักงานวางผังเมือง
เงินเดือน    21000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา   ปริญญาโท
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรม ผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่สมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ สาลาการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2560 ในเวลาราชการเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

-คลิกเพื่ออ่าน

-ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
 งานดีแนะนำ