มาแล้วครับงานราชการ(ม.6) เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2561 จำนวน 100 อัตรา


2017-10-03 527 ผู้เข้าชม
สอบสัสดี ประจำปี 2561 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี 

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจ าการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอ าเภอ เสมียนส านักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพก าลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร จ านวน ๑๐๐ อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1.1 เพศชาย อายุ ๑๘ - ๓๐ ปีในปี พ.ศ. 2561 (ต้องเกิดปี พ.ศ. 2531 - ๒๕43)

1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้

         1.2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

         1.2.2 เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

1.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)

1.4 มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

1.5 ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

1.6 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร

1.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก (รายละเอียดตามผนวก ก ประกอบอนุผนวก 1 ในระเบียบ การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจ าปีงบประมาณ 2561) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ าหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป

1.8 ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

1.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ

1.10 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจ าคุก (จ าคุกจริง) ตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ

1.11 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

1.12 ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง

1.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน

1.14 ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด

1.15 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.16 ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนด

 

2. หลักฐานการสมัครสอบ (น ามาให้คณะกรรมการตรวจในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560) ดังนี้

2.1 วุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า) (จริง 1, ส าเนา 2 ฉบับ)

2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ (จริง 1, ส าเนา 2 ฉบับ)

2.3 หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) (จริง 1, ส าเนา 2 ฉบับ) หรือส าเนาทะเบียนกองประจำการที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองส าเนาจาก สัสดีจังหวัดหรือผู้ท าการแทน (ส าเนา 2 ฉบับ)

2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ, บิดา, มารดา จ านวน ๒ ฉบับ (ส าเนาคนละ 2 ฉบับ)

2.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พร้อมสำเนาจำนวน ๒ ฉบับ (ส าเนา 2 ฉบับ)

2.6 หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ

สถานที่สมัครสอบ  ให้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

-เงื่อนไขการรับสมัคร

-กฏระเบียบการรับสมัคร
 งานดีแนะนำ