กรมวิชาการเกษตรได้เปิดรับสมัครสอบพนักงานรับราชการ


2017-10-08 298 ผู้เข้าชม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้

ตำแหน่ง :  พนักงานประจำห้องทดลอง (สวร.)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภทงาน :    บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือได้รับประกาศยบัตรมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.๖) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนามและในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย 

สถานที่สมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบขอยื่นใบสมัครด้วยตยเองได้ที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

-ไฟล์ดาวน์โหลด
 งานดีแนะนำ