สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบข้าราชการ 29 อัตรา


2017-11-24 287 ผู้เข้าชม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
        ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เงินเดือน :    ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
เปิดสอบ :    29 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ)
ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ) : (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ)
ทักษะ/สมรรถนะ :    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ)
เปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ - ไฟล์แนบ
 งานดีแนะนำ