กรมราชทัณฑ์เปิดสอบข้าราชการจำนวน 300 อัตรา ...

2017-11-15


กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ...

2017-11-14


กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา...

2017-11-13


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดรับสมัครสอบข้าราชการจำนวนมาก...

2017-11-10


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 79 อัตรา...

2017-11-09


กรมทางหลวงชนบทเปิดสอบพนักงานราชการ 4 อัตรา( วุฒิ ปริญญาตรี,ปวส )...

2017-11-09


กรมทรัพยากรน้ำได้มีการเปิดสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ...

2017-11-24


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ...

2017-10-13


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา ...

2017-09-23


กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบข้าราชการจำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 22 กันยายน พ.ศ. 2560...

2017-08-25


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดสอบข้าราชการ 40 อัตรา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ...

2017-08-25


กรมทางหลวง เเห่งประเทศไทยได้เปิดสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการ 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560...

2017-08-22


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 อัตรา บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำ...


กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ...


กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 187 อัตรา กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 187 อั...


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบ...


กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชกา...


กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับรา...


สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน...


กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตร กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัต...


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงา...


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก...