มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560...

2017-09-15


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(จังหวดนนทบุรี)เปิดรับสมัคร จำนวน 35 อัตรา...

2017-09-08


กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดรับพนักงาน (ปวส.)จำนวน 6 อัตราตั้งวันที่ 20 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560...

2017-09-07


สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 15 อัตราตั้งแต่ที่ 14 กันยายน ถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ...

2017-09-07


หางานราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เปิดสมัครสอบบุคคลเข้าคัดเลือกข้าราชการจำนวน 13 อัตรา...

2017-08-31


สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบข้าราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560...

2017-08-25


สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้เปิดสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการ 715 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560...

2017-08-22


เปิดสอบตำรวจเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา รับทั้งชายและหญิง...

2017-08-21


กรมทางหลวงชนบทได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการจำนวน 9 อัตราตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560...

2017-08-20


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 อัตรา...

2017-08-16


กรมชลประทาน ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560...

2017-08-12


สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560...

2017-08-10


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 187 อัตรา กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 187 อั...


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบ...


กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชกา...


กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับรา...


สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน...


กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตร กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัต...


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงา...


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก...


บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักง...


เปิดสอบแล้ว!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 41 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดสอบแล้ว!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ...