สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับเป็นพนักงานโครงการ (ผู้พิการ) 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานล่าสุดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับเป็นพนักงานโครงการ (ผู้พิการ) 1 อัตรา
หางานราชการ asked 2 เดือน ago

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้พิการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง พนักงานโครงกา
อัตราจ้างต่อวัน (8 ชั่วโมง) ไม่เกิน 620 บาทต่อวัน โดยนับวันตามการปฏิบัติงานจริง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.เป็นผู้พิการ ที่มีความรู้ ความสามารถและคุณวุฒิ เหมาะสมกับงาน และความพิการไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน
3.ผู้พิการจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการที่ออกโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4.มีความประพฤติเรียบร้อย มีความมุ่งมันในการทำงาน
5.ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่กระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6.ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ 
การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสมารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ เลขที่ 6 อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ชั้น 2 ถนนมหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053-285-355 หรือ Downlaad ใบสมัครได้ทาง http://chiangmai.nhso.go.th หัวข้อ ข้อมูลข่าวสาร>รับสมัคร>ประกวดราคา และส่งมาตามที่อยู่ดังกล่าวภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยสำนักงาน ฯ จะยึดวันที่ที่ได้รับสมัครเป็นสำคัญ หรือสามารถส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ prasit.s@nhso.go.th ในรูปแบบ PDF ไฟล์ 
ไฟล์เอกสารใบสมัคร https://goo.gl/ahqvTm  หรือ หางานราชการ เพื่มเติมได้ที่ http://www.หางานราชการออนไลน์.com

งานยอดนิยม